Patumwan Demonstration School by EduBright SIM

ใบมอบตัว

ข้อมูลแสดงจากแบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อใช้ในใบมอบตัว (ทุกช่องบังคับให้กรอกข้อมูล สำหรับกรณีไม่มีข้อมูลในช่องใดให้ใส่เครื่องหมายขีด "-")
ข้อมูลผู้ปกครอง

(ถ้าเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจากบิดาหรือมารดา กรุณากรอกข้อมูลของผู้ปกครองเพิ่มเติม)

                 ข้าพเจ้าขอมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง ต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายที่อยู่การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้โรงเรียนทราบทันที ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบ (กดปุ่มเพื่อเลือกไฟล์อัปโหลด)

upload อัปโหลดเอกสารประกอบมอบตัว (บังคับ / สำเนาเอกสารนำแสดงในวันมอบตัว)

* ไม่บังคับให้อัปโหลด
* กรณีนักเรียนขาดหลักฐานสำเนา ใบ ให้นำมามอบให้โรงเรียนในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
ยื่น ณ วันที่ -

หลังท่านได้กดส่งข้อมูลสารสนเทศและบันทึกสำเร็จแล้ว ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน โรงเรียนฯ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป โรงเรียนฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
คำแนะนำ
1.หากกดปุ่มบันทึกและส่งข้อมูล จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้อีก กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูล

คำรับรองของผู้ปกครอง

ข้าพเจ้า (-) - นามสกุล -
เกี่ยวข้องเป็นของผู้สมัคร ขอทำคำรับรองให้ไว้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ว่า

                1. ข้อความที่ผู้สมัครแถลงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
                2. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีความเสื่อมเสีย
                3. ผู้สมัครเป็นผู้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้ปกครองที่มีหลักฐาน ซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือผู้ที่ให้ความอุปการะที่สามารถ
                อุดหนุนให้ศึกษาเล่าเรียนตลอดไปจนสำเร็จได้ ( ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน )

                ถ้าข้อความทั้ง 3 ข้อข้างต้น คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี หรือหากผู้สมัคร บิดพลิ้ว หลบหนีไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ในระหว่างเป็นนักเรียนอยู่ก็ดี ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและให้การติดต่ออย่างใกล้ชิดกับทางโรงเรียนตลอดเวลาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ ทั้งขอรับรองว่าจะเอาใจใส่ตักเตือน สั่งสอน ให้ผู้สมัครตั้งใจเล่าเรียน และประพฤติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปทุกประการ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบจ่ายเงินซึ่งหากผู้สมัครติดค้างไว้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นี้จนครบถ้วน

                เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ - น.

พิมพ์ชื่อและนามสกุลของท่านในช่อง แทนลายเซ็นต์

คำปฏิญาณของนักเรียน

                ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ดังข้อความต่อไปนี้

                1. ข้าพเจ้าจะเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของอาจารย์
                2. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนแต่ในทางที่ดี มิก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่โรงเรียน
                3. ข้าพเจ้าจะตั้งใจเล่าเรียน
                4. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามระเบียบและกฏข้อบังคับของโรงเรียน
                5. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนทุกประการ

พิมพ์ชื่อและนามสกุลนักเรียนในช่อง แทนลายเซ็นต์
พิมพ์ชื่อและนามสกุลของท่านในช่อง แทนลายเซ็นต์
-
หลังท่านได้กดส่งข้อมูลแบบฟอร์มและบันทึกสำเร็จแล้ว ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน โรงเรียนฯ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป โรงเรียนฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน