ตรวจและปรับปรุงข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลสำหรับรายงานตัวนักเรียนในการเรียนปีการศึกษาใหม่

1.ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน

2. ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลครอบครัว

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา (ตามหลักฐานในทะเบียนบ้าน / ใช้ภาษาไทยเท่านั้น)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา (ตามหลักฐานในทะเบียนบ้าน / ใช้ภาษาไทยเท่านั้น)