ใบแจ้งยอดชำระเงินทางการศึกษา

รายการใบ Pay-in ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องชำระเงิน ดังนี้
print พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน

Patumwan Demonstration School

ใบแจ้งการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ - สกุล - -
ระดับชั้น - หลักสูตร -

ข้อปฏิบัติในการชำระเงิน

1. นําใบชําระเงินไปแจ้งชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระผ่าน Mobile Application ด้วย QR Code ด้านล่าง
2. กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ยอดเงินยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร
3. กรุณาชำระเงินภายในวัน และกรุณาเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 8809
รับชําระโดย เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดธนาคาร)
หมายเหตุ
กรุณาชําระภายในวันที่
ส่วนที่ 1 : สำหรับผู้สมัคร
วันที่/Date ...........................
(Ref.1) : -
ระดับชั้น/เลขที่อ้างอิง (Ref.2) : -
จํานวนเงิน/Amount บาท/Baht
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
ชื่อผู้นําฝาก/Deposit by ......................................................................

โทรศัพท์/Telephone ......................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอํานาจ

....................................................................................................

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 8809
รับชําระโดย เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดธนาคาร)
หมายเหตุ
กรุณาชําระภายในวันที่
ส่วนที่ 2 : สำหรับธนาคาร
วันที่/Date ...........................
(Ref.1) : -
ระดับชั้น/เลขที่อ้างอิง (Ref.2) : -
จํานวนเงิน/Amount บาท/Baht
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
ชื่อผู้นําฝาก/Deposit by ......................................................................

โทรศัพท์/Telephone ......................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอํานาจ

....................................................................................................
สามารถชําระเงินผ่าน
Mobile Banking Application ทุกธนาคาร
โดยสแกนผ่าน QR Code
*** กรุณานำหลักฐานการชำระเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และ แล้วนำส่งในวันมอบตัวเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

พิมพ์เอกสารเมื่อ : -
QR Code สำหรับชำระเงิน
Patumwan Demonstration School

ใบแจ้งการชำระเงิน ปีการศึกษา

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ - สกุล - -
ระดับชั้น - หลักสูตร -

ข้อปฏิบัติในการชำระเงิน

1. นําใบชําระเงินไปแจ้งชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระผ่าน Mobile Application ด้วย QR Code ด้านล่าง
2. กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ยอดเงินยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร
3. กรุณาชำระเงินภายในวัน และกรุณาเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 24370
รับชําระโดย เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดธนาคาร)
หมายเหตุ
กรุณาชําระภายในวันที่
ส่วนที่ 1 : สำหรับผู้สมัคร
วันที่/Date ...........................
(Ref.1) : -
ระดับชั้น/เลขที่อ้างอิง (Ref.2) : -
จํานวนเงิน/Amount บาท/Baht
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
ชื่อผู้นําฝาก/Deposit by ......................................................................

โทรศัพท์/Telephone ......................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอํานาจ

....................................................................................................

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 24370
รับชําระโดย เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดธนาคาร)
หมายเหตุ
กรุณาชําระภายในวันที่
ส่วนที่ 2 : สำหรับธนาคาร
วันที่/Date ...........................
(Ref.1) : -
ระดับชั้น/เลขที่อ้างอิง (Ref.2) : -
จํานวนเงิน/Amount บาท/Baht
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
ชื่อผู้นําฝาก/Deposit by ......................................................................

โทรศัพท์/Telephone ......................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอํานาจ

....................................................................................................
สามารถชําระเงินผ่าน
Mobile Banking Application ทุกธนาคาร
โดยสแกนผ่าน QR Code
*** กรุณานำหลักฐานการชำระเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และ แล้วนำส่งในวันมอบตัวเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

พิมพ์เอกสารเมื่อ : -
QR Code สำหรับชำระเงิน
Patumwan Demonstration School

ใบแจ้งการชำระเงิน ปีการศึกษา

มูลนิธิศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน (กองทุนพัฒนาโรงเรียน)

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ - สกุล - -
ระดับชั้น - หลักสูตร -

ข้อปฏิบัติในการชำระเงิน

1. นําใบชําระเงินไปแจ้งชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระผ่าน Mobile Application ด้วย QR Code ด้านล่าง
2. กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ยอดเงินยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร
3. กรุณาชำระเงินภายในวัน และกรุณาเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 98010
รับชําระโดย เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดธนาคาร)
หมายเหตุ
กรุณาชําระภายในวันที่
ส่วนที่ 1 : สำหรับผู้สมัคร
วันที่/Date ...........................
(Ref.1) : -
ระดับชั้น/เลขที่อ้างอิง (Ref.2) : -
จํานวนเงิน/Amount บาท/Baht
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
ชื่อผู้นําฝาก/Deposit by ......................................................................

โทรศัพท์/Telephone ......................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอํานาจ

....................................................................................................

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 98010
รับชําระโดย เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดธนาคาร)
หมายเหตุ
กรุณาชําระภายในวันที่
ส่วนที่ 2 : สำหรับธนาคาร
วันที่/Date ...........................
(Ref.1) : -
ระดับชั้น/เลขที่อ้างอิง (Ref.2) : -
จํานวนเงิน/Amount บาท/Baht
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
ชื่อผู้นําฝาก/Deposit by ......................................................................

โทรศัพท์/Telephone ......................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอํานาจ

....................................................................................................
สามารถชําระเงินผ่าน
Mobile Banking Application ทุกธนาคาร
โดยสแกนผ่าน QR Code
*** กรุณานำหลักฐานการชำระเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และ แล้วนำส่งในวันมอบตัวเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

พิมพ์เอกสารเมื่อ : -
QR Code สำหรับชำระเงิน
Patumwan Demonstration School

ใบแจ้งการชำระเงิน ปีการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ - สกุล - -
ระดับชั้น - หลักสูตร -

ข้อปฏิบัติในการชำระเงิน

1. นําใบชําระเงินไปแจ้งชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระผ่าน Mobile Application ด้วย QR Code ด้านล่าง
2. กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ยอดเงินยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร
3. กรุณาชำระเงินภายในวัน และกรุณาเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 80915
รับชําระโดย เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดธนาคาร)
หมายเหตุ
กรุณาชําระภายในวันที่
ส่วนที่ 1 : สำหรับผู้สมัคร
วันที่/Date ...........................
(Ref.1) : -
ระดับชั้น/เลขที่อ้างอิง (Ref.2) : -
จํานวนเงิน/Amount บาท/Baht
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
ชื่อผู้นําฝาก/Deposit by ......................................................................

โทรศัพท์/Telephone ......................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอํานาจ

....................................................................................................

ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code 80915
รับชําระโดย เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดธนาคาร)
หมายเหตุ
กรุณาชําระภายในวันที่
ส่วนที่ 2 : สำหรับธนาคาร
วันที่/Date ...........................
(Ref.1) : -
ระดับชั้น/เลขที่อ้างอิง (Ref.2) : -
จํานวนเงิน/Amount บาท/Baht
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
ชื่อผู้นําฝาก/Deposit by ......................................................................

โทรศัพท์/Telephone ......................................................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอํานาจ

....................................................................................................
สามารถชําระเงินผ่าน
Mobile Banking Application ทุกธนาคาร
โดยสแกนผ่าน QR Code
*** กรุณานำหลักฐานการชำระเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และ แล้วนำส่งในวันมอบตัวเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

พิมพ์เอกสารเมื่อ : -
QR Code สำหรับชำระเงิน