iPDS Login

เลขประจำตัวนักเรียน หรือ เลขที่นั่งสอบ
(เฉพาะเป็นนักเรียนเดิมให้ใช้เป็นเลขประจำตัวนักเรียนเท่านั้น)
เลขบัตรประชาชน
(หมายเลขบัตรประชาชนของนักเรียน 13 หลัก)