Patumwan Demonstration School by EduBright SIM

แบบรวบรวมข้อสารสนเทศ

เรียนท่านผู้ปกครอง

                 ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองกรอกข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน และนักเรียน จุดประสงค์เพื่อทราบถึงประวัติส่วนตัวและความเป็นไปทางบ้านรวมทั้งความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาและการปกครองของนักเรียน ข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ในการดูแลแก้ปัญหา และการอบรมนักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน
                ฉะนั้น ขอท่านได้โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง และเลือกตัวเลือกกรณีที่เป็นตัวเลือกตามความเป็นจริง ทางโรงเรียนจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับที่สุด จะนำไปใช้เฉพาะกับเด็กของท่าน หรือ แสดงออกมาในรูปแบบผลรวมของกลุ่มเท่านั้น

กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อไปนี้

คำแนะนำ : หลังจากกรอกข้อมูลในแต่ละช่อง สามารถกดปุ่ม Tab ↹ ช่วยให้ไปยังช่องถัดไปได้ง่ายขึ้น

ตอนที่ 1 ประวัติส่วนตัว (ภาษาไทย)

(ที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
ถ้าไม่ทราบข้อมูลใส่ -
กิโลกรัม
เซนติเมตร

กลุ่มอาการบกพร่อง

ตอนที่ 2 ครอบครัว

11. ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา (ตามหลักฐานในทะเบียนบ้าน)
กรณีชาวต่างชาติคลิกที่นี่?
12. ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา (ตามหลักฐานในทะเบียนบ้าน)
กรณีชาวต่างชาติคลิกที่นี่?
13. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง
กรณีชาวต่างชาติคลิกที่นี่?

ตอนที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

14. นักเรียนเป็นบุตร
คนที่
คน

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5


คน
(จำนวนพี่น้องทั้งหมดเฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่ นับรวมตัวเอง)
นาที

15. นักเรียนมีเงินค่าใช้จ่าย เฉลี่ยเดือนละ
บาท
16. นักเรียนมีความถนัด / ความสามารถพิเศษในด้านใดบ้าง (โปรดระบุ / กรณีถ้าไม่มีให้ใส่ "-")
17. กิจกรรม / ผลงาน / รางวัล ที่นักเรียนเคย ร่วม / ได้รับ
18. นักเรียนใช้เวลาว่าง (กรณีถ้าไม่มีให้ใส่ "-")
19. ผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ทำสิ่งใด
20. เมื่อนักเรียนกลับจากโรงเรียนจะใช้เวลาในการทำสิ่งใด
21. กิจกรรมของโรงเรียนประเภทใดที่ท่านประสงค์จะให้นักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด
22. ท่านสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนโรงเรียนด้านใดบ้าง
23. ท่านได้รับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน จากผู้ใดหรือโดยทางใด
24. เมื่อนักเรียนมีความผิด ท่านจะลงโทษ ด้วยวิธีการใด
25. ท่านมีเวลาให้บุตรหลานของท่านมากน้อยเพียงใด
27. สิ่งที่เป็นปัญหาของตัวนักเรียนที่ประสงค์จะให้ทางโรงเรียนทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน (ถ้ามีโปรดระบุ / กรณีถ้าไม่มีให้ใส่ "-")
28. นักเรียนมีโรคภูมิแพ้ หรือ โรคประจำตัวหรือไม่
29. ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน อย่างไร

upload

* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
* ไม่บังคับให้อัปโหลด
* กรณีนักเรียนขาดหลักฐานสำเนา ใบ ให้นำมามอบให้โรงเรียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น.
* ขนาดไฟล์ที่อนุญาต ได้ไม่ควรเกิน 3 MB ต้องเป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF เท่านั้น / จำกัดจำนวน 1 ไฟล์
0%
หลังท่านได้กดส่งข้อมูลสารสนเทศและบันทึกสำเร็จแล้ว ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน โรงเรียนฯ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป โรงเรียนฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หมายเหตุ : หากหน้าจอแสดงผลไม่ถูกต้องกรุณากดปุ่ม reload ในเว็บราเซอร์ของท่าน หรือกด Ctrl + F5 เพื่อโหลดเวอร์ชั่นโปรแกรมล่าสุด
เบราว์เซอร์ที่รองรับ : IE 11 ขึ้นไป Chrome 78 ขึ้นไป Firefox 70 ขึ้นไป Edge 18 ขึ้นไป Safari 13 ขึ้นไป