PDS MIS

ระบบสารสนเทศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

การใช้งานระบบเป็นการทดสอบการใช้งานระบบจริง (Test Run)
ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนระยะที่ 1 (งานสารสนเทศนักเรียน ระบบงานทะเบียนและวัดผล และงานปกครอง)