EduBright SIM

ระบบสารสนเทศ

เข้าสู่ระบบสารสนเทศอาจารย์และเจ้าหน้าที่

กรณีเข้าระบบไม่ได้ สามารถติดต่อที่ itsupports@satitpatumwan.ac.th

การใช้งานระบบเป็นการทดสอบการใช้งานระบบจริง (Test Run)
ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนระยะที่ 1 (งานสารสนเทศนักเรียน ระบบงานทะเบียนและวัดผล และงานปกครอง)