You are here

งานการเงินและบัญชี

การบริหารงบประมาณตามหมวดเงินงบประมาณ ปี 2559

1.     เงินงบประมาณแผ่นดิน  ปี 2559                 

        

 

 

 

 

 

2.    เงินงบประมาณรายได้  ปี 2559