You are here

จำนวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแยกแผนการเรียน

 

 

 ***ข้อมูล ณ วันที่  17 ก.ค. 2560