You are here

บุคลากรดีเด่น (เจ้าหน้าที่)

ทำเนียบบุคลกรดีเด่น  (เจ้าหน้าที่)

างวีรยา  เรืองวัฒนาภรณ์  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2541
นางอรพร   เนื่องนุช  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น      ปีพ.ศ.2543
นางสุภา  เกตุนาค   เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2542
นายสุจิตร   ตาใจ  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2543
นายจำรูญ  พรายเมฆ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2544
นางบังอร   ขำสุวรรณ  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2551
นายบุญส่ง  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2551
นางสาวพิศมัย  นิยมเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2552
นายอำพล  ตรีนิมิต เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2552
นางสาวอรอุมา  เมระยากรณ์  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่น   ปีพ.ศ.2554