You are here

จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557
 

 
 



ประเภทบุคลากร จำนวน (คน)
ศาสตราจารย์ 0
รองศาสตราจารย์ 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
อาจารย์ 55
อาจารย์ต่างประเทศ 27
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) 54
รวม 144