You are here

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,995  คน จำแนกได้ดังนี้

1.จำนวนนักเรียนทั้งหมด

 

2. จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


 


3. จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 ***ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2560