You are here

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน

ตารางแสดงจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2559 และ ปีการศึกษา  2560

 

ระดับชั้น

วิชาพื้นฐาน

วิชาเพิ่มเติม

วิชาเลือกเพิ่มเติม

กิจกรรม

ภาคเรียนที่

ภาคเรียนที่

ภาคเรียนที่

ภาคเรียนที่

1

2

1

2

1

2

1

2

ม.1

9

9

5

5

24

24

5

5

ม.2

8

5

25

5

ม.3

8

5

27

4

ม.4

10

9

25

27

17

18

3

3

ม.5

8

8

21

22

16

18

3

3

ม.6

6

6

25

24

14

-

2

2

รวม

81

164

183

35