You are here

ปีการศึกษา 2555

1.ผลการศึกษาต่อของนักเรียนปีการศึกษา 2555

2.ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อแยกตามมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรัฐบาล)

3.ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อแยกตามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเอกชน)

4.ข้อมูลนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

5.ข้อมูลทุนการศึกษา