You are here

ข้อมูล ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

การติดตามผลการศึกษาต่อ

ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  

- ปีการศึกษา 2554

- ปีการศึกษา 2555

- ปีการศึกษา 2556

- ปีการศึกษา 2557 

- ปีการศึกษา 2558

- ปีการศึกษา 2559