You are here

โครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตร

โครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 
 
การกำหนดเวลาเรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6 ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 
 
 
 
การกำหนดเวลาเรียน (จำนวนคาบเรียน) ของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
 

 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6