You are here

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2557
เมื่อวันเสาร์ที่  31 มกราคม – วันอาทิตย์ที่  1  กุมภาพันธ์  2557  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร