You are here

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียน มีดังนี้

อุปกรณ์

จำนวน

Route

1

Switch

39

UPS

18

Access point

23

server

1 (20 เทราไบต์)

 

 

จำแนกได้ ดังนี้

2.2.1 Route: Model Cisco 2811

2.2.2 Switch และ UPS รายละเอียดตามอาคารเรียน ดังนี้      

อาคาร 1

Switch

UPS

ชั้น 1

1

2

ชั้น 2

3

6

ชั้น 3

2

2

ชั้น 8

3

1

รวม

9

11

 

อาคาร 2

Switch

UPS

ชั้น 2

2

 

ชั้น 4

2

1

รวม

4

1

 

อาคาร 4

Switch

UPS

ชั้น 3

2

1

รวม

2

1

 

 

 

 

 

 

อาคาร 3

Switch

UPS

ชั้น M

1

 

ชั้น 3

3

 

ชั้น 4

3

 

ชั้น 4 (Server)

5

1

ชั้น 5

2

 

รวม

14

1

 

อาคาร 5

Switch

UPS

ชั้น 1

2

2

ชั้น 3

6

1

รวม

8

3

 

อาคาร 6

Switch

UPS

ชั้น 1

1

1

รวม

1

1