You are here

สารสนเทศบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

มีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน 214 คน

แบ่งสัดส่วนตามสายงาน และวุฒิการศึกษาได้ ดังนี้

1.จำนวนบุคคลากรจำแนกตามสายงาน

2.จำนวนบุคคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

3.จำนวนบุคคลากรจำแนกตามตำแหน่งวิชาการ

4. จำนวนบุคลกรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

5.บุคลากรดีเด่น (อาจารย์)

6.บุคลากรดีเด่น (เจ้าหน้าที่)