You are here

สารสนเทศวิชาการ

1. โครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตร
 

2. จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน
 

3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย

    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษา 2555

    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษา 2556

     - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษา 2557

     - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษา 2558

    - ระดับผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษา 2559

 

4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

     - ปีการศึกษา 2557  (ระดับชั้น ม.3ระดับชั้น ม.6)

     - ปีการศึกษา 2558  (ระดับชั้น ม.3 , ระดับชั้น ม.6) 

     - ปีการศึกษา 2559  (ระดับชั้น ม.3 , ระดับชั้น ม.6)