ระบบสารสนเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน [รหัส 1410071103]

สังกัด         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานภาพ  เทียบเท่าภาควิชาโรงเรียนสาธิต

สถานที่ตั้ง   ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

พื้นที่          ๗ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา หรือ ๑๒,๐๘๐ ตารางเมตร

วันก่อตั้ง     ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๖

ผู้ดำริก่อตั้ง  ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ผู้บริหารคนแรก รองศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์

ผู้บริหารคนปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล 

อักษรย่อ     ส.มศว

เครื่องหมายโรงเรียน เครื่องหมายรูปกราฟอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยข้อความ “โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  บรรจุในวงกลมกรอบรูปคลื่นแปดคลื่น

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน  ชมพู

พันธุ์ไม้ประจำโรงเรียน บัวหลวง

เพลงประจำโรงเรียน สาธิตปทุมวัน

สิ่งสักการบูชา พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน   พระพิฆเนศวร    พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปรัชญา (Philosophy) :  สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา   

                                    การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม   

                                    Education is Growth

                                    การศึกษาเป็นการ สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีดุลยภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน

                                    มีชีวิตอยู่ในสังคมด้วยภูมิปัญญาอันเป็นความเจริญงอกงามโดยส่วนบุคคลและโดยส่วนรวมของสังคม

 

ปณิธาน (Pledge) :  คุณธรรม ภูมิปัญญา นำพาความสุข สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

                   Moral … Wisdom … Bring Happiness to Knowledge Society

 

ค่านิยม (Values) : 6Hs

                 Head - คิดร่วมกัน

                 Hands - ยึดมั่นร่วมมือ

                 Heart - ถือจิตใจเป็นสำคัญ

                 Habit - สร้างสรรค์มุมมองที่ดี

                Harmony - สมานสามัคคี

 

                High Performance - มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) : ยึดมั่นหน้าที่และจรรยาบรรณ ดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณและศักดิ์ศรี สร้างศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดี

Adhere to the duties and Morals, maintain a good name and honor and confirm faith and be a role model

 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) : ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

The expertise in enhancing the educational level of teachers, students and educational personnel to internationally recognized standards

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ต้นแบบด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณธรรมและคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเป็นไทย

The school intends to be a model of research and innovation for learning development in order to produce student of the highest quality with a solid moral

and ethical foundation whilst still retaining the essence of Thai culture

 

พันธกิจ (Mission) :

     7.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ และมีความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

          To foster excellent learners in both academic work, morals and school activities} and the mould high-quality world leaders based upon a Thai foundation

     7.2 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          To develop learning resources and teacher training

     7.3 ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สังคม

          To educate through research, creativity and innovation for the benefit of society

     7.4 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

          To render academic service to the community and society

     7.5 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเผยแพร่สู่สากล

          To raise learners’ consciousness for preserving handing down and spreading Thai traditions and culture

     7.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล

          To develop good governance in management systems

 

เอกลักษณ์ (School Identity) : วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม มีคุณธรรมนำชีวิต

                                               Outstanding academic performance, various activities and an ethical life

 

อัตลักษณ์ (Student Identity) : อตฺตสารูเป สมตฺโถ ชีวิตสมฺปตฺโต

                                                สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสำเร็จในชีวิต

                                                self- adjustment is the most important element of a successful life

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร   (ปี พ.ศ. 2497 ถึงปัจจุบัน)

 1. รองศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2498 
 2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2523
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ     บุปผาคำ พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531
 4. รองศาสตราจารย์ผกา     แสงสุวรรณ พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535
 5. หม่อมหลวงอธิบุญ     กฤดากร พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538
 6. อาจารย์นวลศรี   วิทยานันท์ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2539
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ โกมุทแดง พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา   จูฑะพันธุ์ พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
 9. อาจารย์พิทักษ์   เสงี่ยมสิน พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549
10. อาจารย์สมลักษณ์   จันทร์น้อย พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2556
11. อาจารย์อรพินธุ์     คนึงสุขเกษม                        พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน