You are here

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

ภูมิหลัง
 
   พ.ศ.๒๔๘๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ก่อตั้ง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เพื่อเตรียมนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๖๙  [ขณะนั้นชื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตที่ ณ]
 
  พ.ศ.๒๔๙๐ (๒๐ มิถุนายน) ก่อตั้งแผนกฝึกหัดครูมัธยม  ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ที่ตึก ๓ เตรียมอุดมฯ
 
  พ.ศ.๒๔๙๐ (๑ กรกฎาคม) โอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” แล้วกำหนดให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้ต้องสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ
 
 
 
ประวัติและวิวัฒนาการ
 
  พ.ศ.๒๔๙๖  เริ่มวางโครงการและเตรียมการเปิดหน่วยสาธิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้งชายและหญิง (เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของประเทศ) มีฐานะเป็น ”หน่วยสาธิต แผนกฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เพื่อเป็นสถานที่ฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูและเป็นที่ศึกษาค้นคว้าทดลองวิธีสอนแบบใหม่ตามหลักการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) ซึ่งกำลังเฟื่องฟูอยู่ในต่างประเทศ โดยดำริของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฝึกหัดครูมัธยม ครั้งที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๖ มีคำสั่งให้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๖ ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม [อักษรย่อ ต.อ. เครื่องหมายพระเกี้ยว]
 
  พ.ศ.๒๔๙๗   เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ สองห้องเรียน  และชั้นมัธยมปีที่ ๔ หนึ่งห้องเรียนเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๗  [จากบันทึกของศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล]
 
 พ.ศ.๒๔๙๘   เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน   เนื่องจากการโอนแผนกฝึกหัดครูมัธยม ไปเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน  สาขาแรกของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ซึ่งยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร เมื่อ ๒๔๙๖) สังกัดกรม การฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ [อักษรย่อ ต.อ.เครื่องหมายพระเกี้ยวธรรมจักร ผสมผสานระหว่างพระเกี้ยวกับธรรมจักรของกระทรวงศึกษาธิการ : แนวคิด ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล]
 
  พ.ศ.๒๕๑๗  เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เนื่องจากการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย*
 
*การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ เปลี่ยนทบวงมหาวิทยาลัยเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ