ระบบสารสนเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน [รหัส 1410071103]

สังกัด         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานภาพ  เทียบเท่าภาควิชาโรงเรียนสาธิต

สถานที่ตั้ง   ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

พื้นที่          ๗ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา หรือ ๑๒,๐๘๐ ตารางเมตร

วันก่อตั้ง     ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๖

ผู้ดำริก่อตั้ง  ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ผู้บริหารคนแรก รองศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์

ผู้บริหารคนปัจจุบัน อาจารย์สมลักษณ์  จันทร์น้อย

อักษรย่อ     ส.มศว

เครื่องหมายโรงเรียน เครื่องหมายรูปกราฟอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยข้อความ “โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  บรรจุในวงกลมกรอบรูปคลื่นแปดคลื่น

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน  ชมพู

พันธุ์ไม้ประจำโรงเรียน บัวหลวง

เพลงประจำโรงเรียน สาธิตปทุมวัน

สิ่งสักการบูชา พระพุทธประทานพรบวรวัฒนาสาธิตปทุมวัน   พระพิฆเนศวร    พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปรัชญา (Philosophy)  การศึกษา คือความเจริญงอกงาม (Education is Growth)

ปณิธาน (Pledge)  สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำสู่สากล

ค่านิยม (Organixation Value)

     P -  Participation (การมีส่วนร่วม)

     D - Discipline (การมีระเบียบวินัย)

     S - Smartness (ความสง่างาม) 

คติพจน์ สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสำเร็จในชีวิต

           (Self-adjustment is the most important element of a successful life)

วิสัยทัศน์ (Vision)

      “เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ต้นแบบด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณธรรม และคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเป็นไทย”

พันธกิจ (Mission)

     ๑.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ และมีความเป็นสากล บนฐานความเป็นไทย

     ๒.   พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

     ๓.   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเผยแพร่สู่สากล

     ๔.   มุ่งวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาและเผยแพร่สู่สังคม

     ๕.   ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

     ๖.   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

    ๑.  สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

    ๒.  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

    ๓.  ส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพสู่ระดับสากล

    ๔.  สร้างสรรค์การให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

    ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

   วิชาการเด่น  เน้นกิจกรรม  มีคุณธรรมนำชีวิต

อัตลักษณ์ของนักเรียน

    อตฺตสารูเป สมตฺโถ ชีวิตสมฺปตฺโต

    สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสำเร็จในชีวิต

    self- adjustment is the most important element of a successful life

ภาพลักษณ์ของนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

    “สุภาพ   เป็นมิตร    กล้าคิด    กล้าทำ    กล้านำเสนอ”